ارزیابی مدیریت مالی شرکت

مهم ترین داده ها و اطلاعات موجود در هر سازمان، اطلاعات مالی می باشد. از آنجایی که فلسفه ایجاد کسب و کار با خروجی ها و نتایج مالی آن گره خورده است، این اطلاعات اهمیت دو چندان پیدا می کند. از این موضوع می توان دریافت که درک بالا و بلوغ فکری در مدیریت شاخص های مالی در هر سازمان ارزش حیاتی دارد. اطلاعات مالی این ویژگی را دارند که امکان بررسی دیگر حوزه های عملکردی را فراهم می کنند. برای مثال می توان شاخص های منابع انسانی، تولید، ضایعات، انرژی و … را با دیمانسیون مالی تجزیه و تحلیل کرد و از آنجایی که این اطلاعات در همه جا به صورت استانداردی یکپارچه گردآوری می شوند امکان مقایسه عملکرد با سایر شرکت های مشابه را مهیا می کند. به مراتب دیده شده که سازمان هایی با داشتن سیستم بازاریابی مناسب و بازاری قابل ملاحظه به دلیل رفتارهای مالی نسنجیده به مشکل برخورده اند و قدرت رقابتی خود را از دست داده اند و همچنین شرکت هایی که دچار معضلات مختلف مقطعی شدند اما با رفتارهای مالی هوشمندانه، توانسته اند وضعیت موجود را ساماندهی کنند. لذا مدیریت منابع مالی نیاز به دانش و مهارت بالایی دارد.

در فرایند عارضه یابی حوزه های زیر بررسی می شود:

۱- مالی

۲- سودآوری

۳- جریان نقدی

۴- ارزیابی عملکرد