بررسی صورت وضعیت کارکنان

امروزه نقش منابع انساني و مديريت موثر آن جهت رشد و توسعه کشورها و سازمان ها بر هيچ يک از مديران، متخصصان و کارشناسان اين حوزه پوشيده نيست.

عارضه یابی سازمانی اغلب به عنوان حساس ترین جز استقرار یک طرح بهبود سازمان تلقی می گردد. یکی تز مهم ترین اقداماتی که سازمان های موفق برای ارتقای اثربخشی خود انجام می دهند عارضه یابی صحیح و به موقع است که این امکان را به مدیران می دهد که همواره از مشکلات و مسایل جاری کارکنان سازمان خود مطلع باشند و ازبحرانی شدن آن جلوگیری نمایند. عارضه یابی سازمانی، فرایند تشریک مساعی بین اعضای سازمان و مشاوران عارضه یابی سازمانی به منظور جمع آوری اطلاعات مناسب و مربوط در مورد مشکلات اساسی سازمان و دلایل آن، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و نتیجه گیری از تحلیل های به عمل آمده و دسته بندی مشکلات در دو سطح عمومی و تخصصی و ارائه پیشنهاداتی در خصوص جهت‌گیری‌های لازم در راستای رفع مشکلات دسته بندی شده می باشد.

واقعیت این است که در اغلب سازمان ها ریشه تمامی مشکلات به نوعی به نحوه مدیریت منابع انسانی در آنها بر می گردد. اگر سازمانی در بعد فرهنگی سرآمد است این امر در نتیجه رشد و بالندگی فرهنگی کارکنان آن سازمان حاصل شده است. چنانچه سازمانی در بعد مالی و اقتصادی و کسب درآمدهای بالا شهرت پیدا کرده، نتیجه تفکرات استراتژیک و استفاده از فرصت ها توسط کارکنان آن است. پس می توان گفت که توجه به منابع انسانی و مدیریت موثر آن اساس توسعه فرهنگی، تکنولوژیکی و مالی و اقتصادی سازمان ها است. (حسن عباس زاده)

در فرایند عارضه‌یابی سازمانی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- کارکنان

۲- فرایند استخدام

۳- آموزش

۴- فرهنگ سازمانی

۵- رشد کارکنان

۶- ایمنی و بهداشت

۷- ارزیابی ایمنی و بهداشت

۸- تعلق سازمانی

۹- رضایت کارکنان

۱۰- تشکیل تیم های خلاق

۱۱- نگرش سیستمی کارکنان