سنجش توان اجرای شرکت

اساسا تغییر در شیوه اجرای امور،بمعنای تغییر واقعی در نتیجه است، چه مثبت باشد و چه منفی، و لذا تغییر در شیوه اجرای یک سازمان، استراتژی مناسبی برای تغییر در عملکرد و رفتار کاری منابع انسانی تلقی می گردد و بدین لحاظ طرح حاضر، سه هدف اولی و بسیار کلیدی زیر را دنبال می نماید :

شاخص گذاری توان اجرایی سازمان های کشور با هدف تشخیص اینکه اساساً:

– به چه میزان از کارکنان، تیم های کاری و سازمان های اجرایی برخوردار هستیم؟

– سازمان های ایرانی، به چه میزان با سازمان های مشابه در سطح جهان از لحاظ اجرایی فاصله دارند؟

– فاصله اجرایی آنان در قیاس با برترین سازمان های اجرایی مشابه در سطح جهان (Top 10) چگونه است؟

– ضعف‌های اجرایی آنان، در کدامین نواحی بیشتر دیده می شود و چرا؟

نهادینه کردن اصول اجرا در ساختار کاری سازمان های کشور

– اجرا، بمانند هر قانون دیگر طبیعت اصولی دارد، که باید سازمان ها را بر اساس آن تنظیم نمود.

– اصول اجرا باعث می گردند، سازمان ها بطور اصولی نتیجه گرا شوند.

– اجرا، باعث می گردد سازمان ها، با کمترین منابع، بیشترین کارها را انجام دهند.

ترویج عادات رفتارکاری موثر، در میان منابع انسانی سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشوربا هدف ارتقاء بهرهوری.

– تغییر عادات رفتاری منابع انسانی سازمان های ایرانی در نحوه انجام کارها، یک ضرورت تلقی می گردد که با استفاده

از تکنیک های موجود امکان پذیر است. همانطور که دستگاه راهنمایی و رانندگی کشور توانست تغییر پارادایمی در

خصوص بستن کمربند در هنگام رانندگی ایرانیان ایجاد نماید.

علاوه بر اهداف کلیدی فوق، اهداف بست یافته زیر نیز قابل دستیابی است:

–امکان پیش بینی موفقیت استراتژی های منتخب دستگاه های اجرایی،قبل از آنکه زمان را از دست بدهند.

–امکان شناسایی مهارت های اجرایی مدیران، تیم های کاری و منابع انسانی سازمان ها.

–امکان الگو برداری (Benchmarking) اجرایی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.

–آموزش و بکارگیری مربیان اجرا در ساختار درونی سازمان ها، حرکتی نوین در ساختارکاری و اجرایی کشور.

–کمک به آموزش اصول اجرا (که در هیچ دانشگاهی تدریس نمی شود) به سازمان ها بلحاظ ارتقا توان اجرایی توسط خودشان و نه عوامل برون سازمانی.

–کمک به ایجاد موج رضایت از عملکردها بدون تبلیغات شعار گونه.

–افزایش مثبت شاخص ارزیابی عملکرد در سازمان ها.

–تعیین شاخص اجرا در سازمان بدون ایجاد حساسیت در بین بخش ها و یا مدیران.

–کمک قابل توجه به مدیران اجرایی که از همکاران نا آشنا با اجرای خوب، برخوردارند.

–بهبود چشمگیر در مدیریت اجرایی پروژه ها.

ويژگي ها:

· در ارزیابی xQ گزارش‌هایي بر اساس شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري اجرا و اطلاعات جمع آوري شده از بازخورد كاركنان نسبت به ميزان تمركز و هوشياري آنان در عمل كردن بر اساس اهداف اولویت‌دار سازماني، ارائه مي‌گردد.

·  ارزیابی xQ به‌وسیله پرسشنامه‌ای تایید شده و بین‌المللی و بر اساس میزان بكارگيري اصول اجرا توسط افـراد، تيـم های کاری و سـازمـان صورت می پذیرد.

·  گزارشxQ معین می‌سازد که:

     ¨ به چه میزان فضای سازماني شما مناسب اجرا است؟  اغلب کارکنان، تحت تاثیر فضای کاری سازمان هستند. اگر فضای سازمانی اجرایی نباشد، برخورداری از اجرای خوب، یک چالش محسوب می گردد.

     ¨ به چه میزان از تيم های کاری اجرایي برخوردارید؟  تيم هاي كاري برای انجام کارهایی شکل می گیرند که توسط فرد امکان اجرا شدن ندارند، حال اگر تیمی ویژپی اجرایی نداشته باشد این خود یک چالش است.

     ¨ به چه میزان از افراد اجرایی برخوردارید؟ اطلاع از اینکه چند درصد همکاران شما از مهارت اجرایی برخوردارند، بسیار حائز اهمیت است، چرا که این افراد اهل عمل هستند که کارها را به پیش می برند.

· با ارزیابی xQ، مي توانيد موارد اجرايي مبرم را در هريك از واحدها، بخش ها و تمام سازمان شناسايي و آدرس دهي كنيد.

·  در ارزیابی xQ، ارائه گزارشي كامل و بدون نياز به ذكر نام شركت كنندگان، باعث افزايش متقاضيان تكميل پرسشنامه، در بين كاركنان حاضر در سازمان مي گردد.

شاخص های قابل اندازه گیری اجرا عبارتند:

¨ شفافیت:  آیا اهداف را بخوبی می شناسیم؟

¨ تعهد:  آیا درگیر اهداف هستیم؟

¨ تفسیر: آیا می توانیم اهداف را در کار روزانه تفسیر کنیم؟

¨ توانمندی: آیا توانایی لازم برای رسیدن به اهداف را داریم؟

¨ تعاون: آیا نقش کاری افراد بخوبی معین شده است؟

¨ پاسخگویی: آیا از نظام پاسخگویی برخورداریم؟

ساير منافع  حاصله از ارزیابی به روش  xQ :

· از متوسط زمان تخصیص یافته به اهداف سازمان مطلع می شوید.

· از موانع اصلی اجرا در سازمان خود مطلع می گردید.

· بهترین بخش ها و یا دپارتمان ها را از لحاظ اجرایی، شناسایی کنید.

· الگوی رفتاری اجرای موثر را شناسایی و تسریع دهید.

· می توانید توان اجرایی بخش های درون سازمانی را مقایسه (Benchmark) کنید.

و ….