داشبورد مدیریتی تحت‌وب شامل ۱۸۰ شاخص مالی اقتصادی بهره‌وری

یکی از خدمات سامانه عارضه‌یابی واز، ارائه داشبورد مدیریتی تحت وب می باشد. این سرویس با کمک مرکز داده های گروه پارسیان هوشمند ارائه می شود. این مرکز با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده و یادداشت های پیوسته آن، برای هر شرکت ۱۸۰ شاخص مالی اقتصادی عملکردی را اندازه گیری می کند. این شاخص که در ۱۴ دسته تقسیم بندی شده اند، به خوبی می توانند تمامی زوایای مدیریتی و عملکردی یک شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. ویژگی این شاخص های این است که دارای روند ۴ ساله است و مدیران می توانند عملکرد شرکت خود را در طول زمان بررسی کنند. علاوه بر آن، به دلیل اینکه در اقتصاد کشور، تورم تاثیر قابل ملاحظه ای در نمایش شاخص های عملکردی دارد و ممکن است گمراه کننده باشد، لذا تمامی این شاخص یک بار به صورت جاری و یک بار به صورت ثابت (تورم زدایی شده) اندازه گیری شده است. این خدمت به صورت آنلاین ارائه شده و با داشتن نام کاربری و رمز عبور آن، مشاهده اطلاعات امکان‌پذیر می باشد. فهرست شاخص ها به این شرح می باشد:

اسامی شاخص های بخش صنعت و معدن، اندازه گیری شده در سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری

 

شاخص های منابع انسانی

 

شاخص های سرمایه

۱ بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار)- به روش درآمد ۱ بهره وری دارایی ثابت- به روش در آمد
۲ بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار) ۲ بهره وری سرمایه
۳ درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده- به روش درآمد ۳ بهره وری سرمایه- به روش درآمد
۴ سرانه ارزش افزوده- به روش درآمد ۴ درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده- به روش درآمد
۵ ارزش ستانده بر جبران خدمات کارکنان ۵ گردش سرمایه
۶ ارزش ستانده کل برتعداد نیروی کار ۶ نسبت فروش به سرمایه در گردش
۷ سرانه ارزش افزوده ۷ ارزش ستانده بر داراییهای ثابت
۸ نفر ساعت آموزش سرانه ۸ ارزش ستانده بر سرمایه عملیاتی
۹ هزینه آموزش کارکنان ۹ بهره وری دارایی ثابت
۱۰ درصد هزینه نیروی کار در ورودی کل ۱۰ تراکم سرمایه
۱۱ هزینه نیروی کار بر تعداد شاغلین ۱۱ سرانه کل داراییها
۱۲ واحد هزینه نیروی کار ۱۲ گردش دارایی های ثابت
۱۳ درصد جبران خدمات کارکنان واحد تولید به هزینه کل تولید ۱۳ گردش سرمایه عملیاتی
۱۴ درصد سهم ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان به کل بدهی ها ۱۴ نسبت ارزش افزوده به داراییهای جاری
۱۵ درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده ۱۵ درصد سهم ارزش دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها
۱۶ نسبت تعداد شاغلین به فروش ۱۶ درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده
۱۷ نسبت هزینه جبران خدمات به فروش ۱۷ دوره وصول مطالبات
۱۸ فروش سرانه ۱۸ سرانه کل داراییها
 

شاخص های انرژی

۱۹ گردش سرمایه- عملیاتی
۱ ارزش افزوده به مصرف انرزی- به روش درآمد ۲۰ گردش مجموع داراییها
۲ بهره وری انرژی به روش درآمد ۲۱ حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها
۳ بهره وری انرژی ۲۲ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۴ ارزش افزوده به مصرف انرژي ۲۳ بهره وری کل دارایی ها- به روش درآمد
۵ ارزش ستانده به مصرف انرژی ۲۴ نسبت ارزش افزوده به داراییهای جاری- به روش درآمد
۶ سرانه مصرف انرژی ۲۵ درصد سهم دارایی های جاری به کل دارایی ها
۷ سرانه هزینه انرژی ۲۶ درصد سهم دارایی های نامشهود به کل دارایی ها
۸ درصد هزینه انرژی در ورودی کل ۲۷ درصد سهم سرمايه گذاري بلند مدت به کل دارایی ها
۹  نسبت هرینه انرژی به فروش ۲۸ درصد سهم تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت به کل بدهی ها
۱۰  کارایی هزینه انرژی به فروش ۲۹ درصد سهم سایر بدهیهای غیر جاری به کل بدهی ها
۱۱ درصد هزينه انرژي به هزينه كل توليد ۳۰ درصد سهم ساير دارايي هاي غير جاري به کل دارايي ها
 

شاخص های مواد و فرایند

۳۱ درصد سهم بدهي هاي جاري به کل بدهي ها
۱ بهره وری مواد  

شاخص های سود آوری

۲ بهره وری مواد- به روش درآمد ۱ درصد سهم سود در ارزش افزوده- به روش درآمد
۳ ارزش ستانده بر مواد مستقیم ۲ سودآوری
۴ گردش مواد خام ۳ سود سرانه
۵ درصد سهم موجودی مواد و کالا در مجموعه داراییها ۴ نسبت سود عملیاتی به ارزش کل داده ها
۶ درصد هزينه مواد مصرف شده در هزينه كل توليد ۵ در صد سود(زیان)
۷ نسبت مواد مصرف شده به فروش ۶ درصد حاشیه سود خالص
۸ کارایی فرآیند- به روش درآمد ۷ درصد حاشیه سود عملیاتی
۹ کارایی فرآیند ۸ درصد حاشیه سود ناویژه
 

شاخص های نگهداری و تعمیرات

۹ درصد سهم سود خالص به ارزش فروش خالص
۱ درصد هزينه تعمير و نگهداري در ورودی کل ۱۰ درصد سهم سود در ارزش افزوده
۲ درصد سهم تعمير و نگهداري در هزینه های سربار ۱۱ ارزش افزوده به ارزش ستانده
۳  درصد سهم تعمیر و نگهداری در ارزش کل داده ها ۱۲ ارزش افزوده به ارزش ستانده- به روش درآمد
۴  درصد سهم تعمیر و نگهداری در هزینه کل تولید ۱۳ برگشت سرمایه
۵  نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش افزوده ۱۴ بازده فروش
۶ نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش دارايي هاي ثابت مشهود ۱۵ بازده مجموع دارایی ها
۷  نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش ستانده ۱۶ بازده حقوق صاحبان سهام
۸ نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش فروش خالص  

شاخص های  درصد سهم اجزای سربار

۹ نسبت تعمیر و نگهداری به تعداد شاغلین ۱ درصد هزینه های سربار در هزینه کل تولید
 

نسبت های مالی

۲ درصد سهم اجاره محل در هزینه های سربار
۱ نرخ بازده سرمایه گذاری(ROI) ۳ درصد سهم استهلاك در هزینه های سربار
۲ نسبت سود به سرمایه در گردش ۴ درصد سهم بیمه در هزینه های سربار
۳ نسبت سود خالص به کل دارایی ها ۵  درصد سهم حمل و نقل در هزینه های سربار
۴ نسبت بدهی ۶  درصد سهم خدمات قراردادي در هزینه های سربار
۵ نسبت جاری ۷ درصد سهم دستمزد غيرمستقيم در هزینه های سربار
۶ نسبت دارایی های جاری به قیمت تمام شده ۸  درصد سهم ساير هزينه هاي سربار در هزینه های سربار
۷ گردش موجودی انبار ۹ درصد سهم ملزومات مصرفي در هزینه های سربار
۸ نسبت داراییهای غیر جاری به بدهیهای غیر جاری ۱۰  درصد سهم مواد غیر مستقیم در هزینه های سربار
۹ نسبت سریع یا آنی ۱۱ درصد سهم هزینه آب در هزینه های سربار
۱۰ نسبت قیمت تمام شده به موجودی کالا ۱۲  درصد سهم هزینه انرژی در هزینه های سربار
۱۱ نسبت وجوه نقدی  

شاخص های بهترین مصرف منابع در صنعت مربوطه

۱۲ هزینه های اداری مالی و فروش به فروش خالص ۱  کارایی تعداد شاغلین به فروش
۱۳ نسبت ارزش افزوده به ارزش فروش خالص ۲  کارایی مواد مصرف شده به فروش
۱۴ نسبت ارزش افزوده به ارزش فروش خالص- به روش درآمد ۳  کارایی هزینه انرژی به فروش
۱۵ ارزش افزوده به هزینه کل تولید- به روش درآمد ۴ کارایی هزینه جبران خدمات به فروش
۱۶ درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده- به روش درآمد ۵  کارایی هزینه سربار به فروش
۱۷ درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده ۶  کارایی هزینه های اداری مالی و فروش به فروش خالص
۱۸ ارزش افزوده به قیمت تمام شده-به روش درآمد ۷  کارایی کمک بلاعوض به فروش
۱۹ ارزش افزوده به هزینه کل تولید  

شاخص های اولیه مالی

۲۰ نسبت هزينه سربار به فروش ۱ سود عمالیاتی
۲۱ نسبت کمک بلاعوض به فروش ۲ سود(زیان ) پس از کسر مالیات
 

درصدسهم اجزای ارزش کل داده ها

۳ سود(زیان ) قبل از کسر مالیات
۱ ارزش ستانده به ارزش كل داده ها ۴ ارزش افزوده
۲ درصد استهلاک در ورودی کل ۵ ارزش ستانده
۳ درصد سایر هزینه ها در ورودی کل ۶ ارزش فروش خالص
۴ درصد مواد مصرف شده در ورودي کل ۷ بدهيهاي جاري
 

شاخص های مصارف واسطه

۸ بدهيهاي غیر جاري
۱ ارزش افزوده بر مصارف واسطه ۹ جمع ساير دارایيهای غیر جاری
۲ ارزش ستانده بر مصارف واسطه ۱۰ حقوق صاحبان سهام
۳ ارزش افزوده بر مصارف واسطه- به روش درآمد ۱۱ دارايي هاي جاري
 

شاخص های بهره وری کل عوامل

۱۲ دارايي هاي غير جاري
۱ ارزش افزوده به ارزش كل داده ها- به روش درآمد ۱۳ ساير هزينه های ورودی کل
۲ بهره وری کل عوامل به روش کندریک- به روش درآمد ۱۴ مجموعه بدهيها
۳ بهره وری کل عوامل روش کندریک ۱۵ مجموعه داراييها
۴ بهره وری کل عوامل روش کندریک بدون آلفا و بتا- به روش درآمد ۱۶ مصارف واسطه (مواد ، خدمات و كالاي خريداري شده )
۵ ارزش افزوده به ارزش كل داده ها ۱۷ موجودي مواد و كالا
۶ بهره وری کل عوامل روش کندریک بدون آلفا و بتا ۱۸ هزينه كل توليد
 

درصدسهم اجزای ارزش فروش خالص

۱۹ هزینه استهلاك دارایی ثابت
۱ درصد سهم هزینه فروش به ارزش فروش خالص ۲۰ جبران خدمات کارکنان
۲ درصد سهم مالیات به ارزش فروش خالص ۲۱ هزینه فرایند
۳ درصد سهم هزینه اداری به ارزش فروش خالص ۲۲ تعداد شاغلین
۴ درصد سهم قیمت تمام شده کالای فروش رفته به ارزش فروش خالص ۲۳ داراييهاي نامشهود
۵ درصد سهم سایر هزینه عملیاتی به ارزش فروش خالص ۲۴ ارزش افزوده به روش جمع
۶ درصد سهم هزینه مالی به ارزش فروش خالص ۲۵ ارزش کل داده ها
۷ درصد سهم سایر هزینه های غیر عملیاتی به ارزش فروش خالص ۲۶ سرمایه عملیاتی